1
Wat is er nieuwe op de website
Gratis artikelen
Stel je vraag via e-mail
Gratis nieuwsbrief

Uw ondernemingsvorm moet passen bij de optimale financiering

U kunt uw bedrijf in een aantal verschillende rechtsvormen oprichten en later omzetten. Bedrijfsactiviteiten kunnen in verschillende rechtsvormen (bijvoorbeeld eenmanszaak, vennootschap onder firma, besloten vennootschap) plaatsvinden. Het is meestal ook mogelijk om van de ene naar de andere rechtsvorm over te stappen. De keuze die u hierbij maakt, zal vooral worden bepaald door fiscale en/of juridische overwegingen. Aansprakelijkheid en zeggenschap spelen hierbij een grote rol.

Ondernemingsvormen
De volgende ondernemingsvormen naar Nederlands recht zijn mogelijk:
• De eenmanszaak;
• Personenvennootschappen: de Maatschapmaatschap;, de vennootschap onder firma (VOF) en de commanditaire vennootschap (CV);
•De bVennootschap onder firma (VOF);
•Commanditaire vennootschap (CV);
•Besloten vennootschap (BV).
Eenmanszaak

Juridische aspecten
De eenmanszaak is bij startende ondernemingen de meest gekozen voorkomende bedrijfsvorm. Een eenmanszaak wil zeggen dat de onderneming toebehoort aan één persoon die voor alle activiteiten van die onderneming verantwoordelijk en aansprakelijk is. Voor het oprichten van een eenmanszaak is het starten ervan voldoende. Iedere ondernemer is verplicht zich een inschrijving inin te schrijven bij het handelsregister bij van de Kamer van Koophandel voldoende.

Personenvennootschappen

Het kenmerk van personenvennootschappen zoals de vennootschap onder firma (VOF) is, dat het gaat om een samenwerkingsverband tussen personen zonder rechtspersoonlijkheid. Dit kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Voorts is een kenmerk van de personenvennootschap dat de deelnemers daaraan (dat zijn de vennoten of maten) in privé in een bepaalde mate aansprakelijk zijn, met als uitzondering de commanditair vennoot (voor uitleg: zie hierna onder ‘Commanditaire vennootschap’).

Besloten vennootschap (BV)

Bij een besloten vennootschap naar Nederlands recht is het kapitaal van de onderneming verdeeld in aandelen, . waarover zowel de eigenaar/directeur als anderen kunnen beschikken.Die aandelen kunnen zowel worden gehouden door de statutair directeur als door personen die niet bij de directie van de vennootschap zijn betrokken. 
Aansprakelijkheid
In het Nederlandse recht is aansprakelijkheid van de aandeelhouder die geen lid is van de directie een grote uitzondering. Wel kunnen aandeelhouders soms als ‘pseudo-bestuurder’ (beleidsbepaler) worden aangemerkt. In dat geval loopt de betreffende aandeelhouder hetzelfde risico van bestuurdersaansprakelijkheid als de statutair bestuurder.

Bestuurdersaansprakelijkheid
•De aandeelhouder van een besloten vennootschap is slechts aansprakelijk voor het door hem of haar in de BV ingebrachte kapitaal. Toch kan er een gegronde reden zijn waarom een aandeelhouder toch persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld. Namelijk bBij aantoonbaar misbruik en/of mismanagement van de betreffendeeen besloten vennootschap kan de statutair directeur aansprakelijk worden gesteld. Dit kan onder meer spelen bij een faillissement. U kunt als bestuurder van een ‘kleine vennootschap’ hiermee ook te maken krijgen. Onbehoorlijk bestuur;
•Het niet naleven van bepaalde formaliteiten;
•Bijzondere wettelijke bepalingen.

Preventieve maatregelen
Om het risico op bestuursaansprakelijkheid zo klein mogelijk te maken, kunt u onder meer het volgende doen:

• Ga bij al uw handelingen na of als gevolg daarvan schuldeisers (zoals leveranciers maar ook de fiscus) kunnen worden benadeeld. Gaat het zeer slecht met uw bedrijf en probeert u tegen beter weten in uw bedrijf toch nog draaiende te houden, let dan op het risico van het meewerken aan (rechts)handelingen die uw crediteuren kunnen benadelen. De curator kan na het uitspreken van een mogelijk faillissement de rechtshandelingen van uw BV terugdraaien met alle gevolgen voor u als bestuurder van dien.

• Voldoe op een juiste wijze aan de meldingsplicht van betalingsonmacht bij de fiscus en de uitvoeringsinstanties als u te maken krijgt met financiële problemen in uw bedrijf als u niet meer in staat bent om premies en belastingen te betalen. Een succesvolle doorstart kan worden gefrustreerd wanneer de ondernemer achteraf met een claim wordt geconfronteerd uit hoofde van bestuurdersaansprakelijkheid.

• Zorg altijd voor een goede boekhouding;.

• Voldoe jaarlijks op tijd aan uw publicatieplicht van uw jaarcijfers van de BV bij de Kamer van Koophandel.

• Leg alle overeenkomsten tussen de vennootschap en uzelf als enige directeur-grootaandeelhouder altijd schriftelijk vast. De belangrijkste daarvan zijn de managementovereenkomst en overeenkomsten van geldlening en rekening-courant.

• Bewaar gedurende minimaal vijf jaar alle stukken die van belang zijn bij uw taak als bestuurder van uw vennootschapstukken inzake belangrijke onderwerpen binnen de BV, zeker als er al discussie over is. Mocht u aansprakelijk worden gesteld als bestuurder dan beschikt u over meer middelen om aan te tonen dat u al het mogelijke hebt gedaan binnen de mogelijkheden als bestuurder.

• Als u niet de enig aandeelhouder van de BV bent, leg dan alle belangrijke beslissingen ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering van aandeelhouders.

• Let er op dat er in dat geval jaarlijks door de algemene vergadering decharge aan u wordt verleend.
De portal Financieel Sterk Ondernemen (FSO) bevat vele Rekenmodellen, Stappenplannen, Checklists en op de praktijk gerichte Financiële Informatie. Met name bedoeld voor de non-financials behorend tot het MKB: ondernemers, bedrijfsadviseurs en managers. Klik hier voor meer informatie en aanmelden! 

 

Behoefte aan Financiële Informatie, Rekenmodellen, Adviezen en Checklists? 

Meld u dan aan voor de portal Financieel Sterk Ondernemen (FSO)

Speciaal ontwikkeld voor ondernemers, accountants, boekhouders en adviseurs.

Bijvoorbeeld Rekentools om Goodwill te berekenen, Prognoses te maken en Financiële Analyses. 

Maar ook Adviezen en Tips over Financieringsvormen, Financieringsrisico's en Financieel Beheer 


Meld u zich daarom vandaag nog aan voor de portal Financieel Sterk Ondernemen.

Nieuwe gebruikers voor een jaar ontvangen als welkomstgeschenk geheel gratis de
 Software Prognoses en Jaarcijfers (t.w.v. € 79,- excl. BTW, ontwikkeld in samenwerking met accountantskantoor BDO).

Klik hier  om u direct aan te melden als gebruiker.

Klik hier  voor meer informatie.


 

Abonneer je op onze gratis nieuwsbrief

Dit artikel behoort tot onze portal Financieel Sterk Ondernemen. Deze portal wordt wekelijks aangevuld met nieuwe rekentools en adviezen.

Tip
Wilt u zich niet aanmelden als gebruiker, kijk dan eens in onze webshop bij de CD-ROMS en losse software.

CD-ROMS
CD-ROM Grip op Financiele Zaken

SOFTWARE
Software Prognoses en Jaarcijfers
Software MKB Kosten Monitor
Software MKB Omzet Monitor

Vergelijkbare artikelen
laatste kans starters als bank financieringsaanvraag afwijst
welke subsidies zijn er voor ondernemers?
kapitaal voor snelgroeiend bedrijf
zelfstandigenfonds voor zzp ers
financiële hulp bij een snelle groei van uw bedrijf
goede perspectieven en toch geen bankkrediet?
uitdagerskrediet voor u in het verschiet?
uw ondernemingsvorm moet passen bij de optimale financiering
aandachtspunten bij een kredietaanvraag
alle financieringsmogelijkheden op een rij...

Als nieuwe gebruiker van Financieel Sterk Ondernemen ontvangt u de software Prognoses & Jaarcijfers (ontwikkeld i.s.m. Deloitte) helemaal gratis! (winkelwaarde € 79,-)

(*) U ontvangt het welkomstgeschenk na betaling van het abonnementsgeld. Dit aanbod is niet geldig bij het kennismakingsabonnement.