1
Wat is er nieuwe op de website
Gratis artikelen
Stel je vraag via e-mail
Gratis nieuwsbrief

Bedrijfswaardering? De waarde van uw bedrijf is afhankelijk van aannames

Bij het onderwerp ondernemingswaardering krijgt u wellicht de indruk dat het vooral om de waarderingsmethodiek gaat. Veel ondernemers die willen weten wat hun bedrijf waard is, vragen naar een model dat ingevuld kan worden of een methode die kan worden toegepast om de goodwill te bepalen. Kennis van verschillende waarderingsmethoden is natuurlijk wel noodzakelijk maar zeker niet voldoende om in de praktijk tot een goede waardering van uw bedrijf te komen. Welke aspecten zijn dan behalve de waarderingsmethode van belang om een goede waardering van mijn bedrijf te kunnen maken?

Aspect 1
De objectieve waarde van een bedrijf bestaat niet


Er bestaat geen waarde van uw bedrijf die objectief is vast te stellen en waar iedereen het over eens is en die niet ter discussie staat. De objectieve waarde bestaat niet! Het begrip waarde is per definitie een subjectief begrip. Uw adviseur werkt immers op basis van zijn kennis en ervaring vanuit een eigen visie op waardebepaling, zoveel mogelijk rekening houdend met uw specifieke situatie. Waardebepaling geschiedt dus subjectief. Daar komt nog eens bij dat de waarde van uw bedrijf wordt bepaald door de toekomst. Zij is afhankelijk van het verwachte rendement en het daarbij behorende risico.

Aspect 2
Wat is het kader waarbinnen u tot een bedrijfswaardering wilt komen?


Het is van belang alvorens tot waardering over te gaan, eerst het kader te bepalen waarbinnen u tot een goede definiëring komt. Het kader is immers bepalend voor de aanpak bij de waardering.

Aandachtspunten
Enkele aandachtspunten die hierbij een rol spelen, zijn de volgende.

1. Wat is de aanleiding en het doel van uw bedrijfswaardering
Een belangrijke rol speelt de aanleiding tot de waardering. Waarom heeft u een waarde-indicatie van uw bedrijf nodig? Wat wilt u daarmee bereiken? Waardering kan plaatsvinden ten behoeve van een overname voor de onderbouwing van de bied- of vraagprijs. Ook in het kader van opvolging binnen het familiebedrijf kan een waarde-indicatie nodig zijn. Of voor de vaststelling van ruilverhoudingen bij een fusie en de waardebepaling van een aandelenpakket vanwege een aanbiedingsplicht. De redenen van de waarde-indicatie kunnen ook een fiscale achtergrond hebben (vererving, de inbreng in een BV, interne verhangingen of uit hoofde van vermogensbepaling). Het doel van de waardering of hetgeen ermee bereikt moet worden, zal bepalend zijn voor hoe de waardering wordt uitgevoerd.

2. Voor wie wordt de bedrijfswaardering verricht?
Bij het waarderen staat niet zozeer uw bedrijf zelf centraal, als wel de potentiële koper die in uw bedrijf is geïnteresseerd. Wat is de waarde van uw bedrijf als deze het in handen krijgt? U kunt daarom ook beter spreken van de eigendomswaarde van uw bedrijf. Het is belangrijk te bepalen wat de huidige en/of nieuwe eigenaar ermee kan. Is hij bij een overname een zogenoemde persoonlijke koper? Bijvoorbeeld een management buy out-kandidaat of een strategische koper. Eerstgenoemde kan alleen persoonlijke ervaring en knowhow inbrengen. Een strategische koper kan daarnaast synergie creëren met de eigen activiteiten en beschikt in de regel ook over ruimere financiële middelen.

3. Wat is het object van de waardering
Om tot een goede waarde-indicatie te komen, moet ook gedefinieerd worden wat het exacte object van waardering is. Wordt uw gehele onderneming gewaardeerd of slechts een gedeelte daarvan? Zijn de aandelen het onderwerp van overname of enkele activa en passiva? Onderwerp van waardering kan ook immateriële activa betreffen: de licentierechten van een product, bepaalde quota of (persoonlijke) goodwill in een VOF. Dit vereist bij het waarderen een goed inzicht in de specifieke kenmerken van het object, de aard van de activiteiten en de (verschillende) risico's behorende bij de (verschillende) kasstromen die de activiteiten genereren. Ga bij de analyse niet te snel uit van het meest voor de hand liggende: de totale kasstroom van alle activiteiten tezamen.

4. Wat zijn de gestelde randvoorwaarden?
Bij het bepalen van een bedrijfswaarde worden altijd randvoorwaarden gesteld. Gaat het bedrijf na waardering door of wordt het geliquideerd? Betreft het een 'going concern' waardering, een liquidatiewaarde of een waardering van het actief met een eindigende levensduur.

Zo kan de directe opbrengstwaarde van een kapitaalintensieve onderneming hoger zijn dan de 'going concern'-waarde, ofwel de indirecte opbrengstwaarde. Voorbeelden van activa met een eindigende levensduur zijn onder andere octrooien en licenties. Maar ook valt te denken aan een onderneming die exclusief levert aan één afnemer op basis van een vijfjaarcontract.
Een andere randvoorwaarde is de vraag of de onderneming 'stand alone', met synergie of met strategische effecten wordt gewaardeerd. Zeker als een bedrijf een ander bedrijf wil overnemen, zal bij het bepalen van de maximale biedprijs een waardering aan de orde zijn waarin synergievoordelen en -nadelen van een overname worden meegewogen.


Aspect 3
Het maken van inschattingen het vergaren van de nodige informatie


Vervolgens worden inschattingen gemaakt van de toekomstige kasstromen van de onderneming en de daarbij behorende risico's. Dit inschatten gaat gepaard met aannames die worden geformuleerd ten behoeve van de waardering. Bij het proces van inschatten speelt informatie een grote rol.
Hierbij is het streven de toekomst zo volledig mogelijk te onderbouwen. Er wordt gebruik gemaakt van zowel ondernemingsspecifieke als marktinformatie.

Denkt u bij bedrijfsspecifieke informatie onder meer aan:
- De historische resultaten. Deze zijn alleen relevant als ze representatief zijn voor de toekomstige resultaten. Met behulp van resultaten uit het verleden kan wel worden onderzocht of de toekomstige kasstromen consistent zijn opgebouwd
- Door het management opgestelde prognoses en businessplan
- Het uitvoeren van een Sterkte-Zwakte analyse (SWOT-analyse) waarmee bepaalde specifieke risico's voor het bedrijf kunnen worden benoemd.

Denkt u bij marktinformatie met name aan:
- Een analyse van de markt waarin de te waarderen onderneming actief is. Met een marktonderzoek brengt u de algemene ontwikkeling van de branche in kaart en vergelijkt u de huidige positie, de strategie en de verwachtingen van het bedrijf hiermee
- Benchmarking: een vergelijking met ondernemingen die sterke gelijkenissen vertonen met de te waarderen onderneming.

De informatie kan worden verkregen van de onderneming zelf, uit databanken of andere externe bronnen en uit de eigen ervaringscijfers van de deskundige die de waardering uitvoert. Bedenk dat hierbij de beschikbaarheid en kwaliteit van de informatie een cruciale rol speelt. Hoe beter de inschattingen zijn die worden gemaakt, hoe harder de aannames zullen zijn.

Keuze waarderingsmethode
Een bedrijfswaardering kan kan niet los worden gezien van de onderliggende aannames. En verschillende aannames zijn nodig om te kunnen inschatten en de vaststellen. In principe lenen waarderingsmethoden gebaseerd op de zogenoemde DCF-achtige methoden zich het best voor waarderingen. De Discounted Cash Flow-methode (DCF-methode) gaat uit van de kasstromen die de onderneming naar verwachting in de toekomst zal genereren. Kasstromen zijn de winsten uit de bedrijfsexploitatie plus de afschrijvingen minus de netto investeringen in werkkapitaal en vaste activa. De toekomstige kasstromen worden daarbij contant gemaakt. De DCF-methode is theoretisch gezien één van de beste waarderingsmethoden omdat de methode van winstberekening geen invloed heeft op de berekende waarde. Er wordt immers gekeken naar de kasstromen. Daarnaast wordt er rekening gehouden met de toekomstige investeringen en de tijdsvoorkeur van geld (een Euro nu is meer waard dan een Euro in de toekomst).

Hoe hard zijn de aannames?
Voor een goede waardebepaling is wel een uitgebreide kennis van het te waarderen bedrijf noodzakelijk, evenals betrouwbare prognoses. Bij elke waardering kan de uitkomst immers sterk worden beïnvloed door kleine afwijkingen van bepaalde aannames, zoals bijvoorbeeld de verwachte groei, de disconteringsvoet en de wijze waarop de restwaarde wordt bepaald.

Een goede adviseur voor de waardebepaling van een bedrijf zal de uitkomst van de waardebepaling willen toetsen. Deze toetsing vormt een wezenlijk onderdeel van het waarderingsproces. De toetsing kan op verschillende manieren plaatsvinden. Het kritisch toetsen van de uitkomst, kan in de praktijk aanleiding geven tot de bijstelling van de aannames. Het waarderingsvraagstuk lijkt hiermee derhalve veel meer op een inschattingsvraagstuk.

 

Nieuw: Portal FinancieelKlaar!

Handige financiële tools
voor ondernemers en adviseurs.

Met Checklists, Stappenplannen, Rekenmodellen en Voorbeeldmodellen. 


Op het gebied van onder meer begroten, balans en jaarrekening, investeren, financiering, kostenberekening, lenen en schenken en subsidies.  

Wekelijks komen er nieuwe financiële tools bij.

Ga direct kijken, meld u aan als gebruiker en ga direct aan de slag!


www.financieelklaar.nl

Als welkomstgeschenk ontvangt u de software Prognoses en Jaarcijfers (Ontwikkeld i.s.m. BDO Accountants, winkelwaarde € 79,0 excl. BTW).

 

 

 

Abonneer je op onze gratis nieuwsbrief

Dit artikel behoort tot onze portal Financieel Sterk Ondernemen. Deze portal wordt wekelijks aangevuld met nieuwe rekentools en adviezen.

Tip
Wilt u zich niet aanmelden als gebruiker, kijk dan eens in onze webshop bij de CD-ROMS en losse software.

CD-ROMS
CD-ROM Grip op Financiele Zaken

SOFTWARE
Software Prognoses en Jaarcijfers
Software MKB Kosten Monitor
Software MKB Omzet Monitor

Vergelijkbare artikelen
hoe omgaan met goodwill? zo bepaalt u de hoogte van goodwill
goodwill - waar gaat het over?
bedrijfswaardering? de waarde van uw bedrijf is afhankelijk van aannames
waardebepaling van uw bedrijf? eerst uw jaarrekening normaliseren
bedrijfsovername is een kwestie van goed voorbereiden
financiering overname aandelen: waar moet u op letten?
waardebepaling van uw bedrijf: wat is uw onderneming waard?
good will: hoe om te gaan met good will?
bedrijfsovername: adviezen bij overname van een bedrijf
waardebepaling bij overname van een bedrijf: niet alleen de prijs telt

Als nieuwe gebruiker van Financieel Sterk Ondernemen ontvangt u de software Prognoses & Jaarcijfers (ontwikkeld i.s.m. Deloitte) helemaal gratis! (winkelwaarde € 79,-)

(*) U ontvangt het welkomstgeschenk na betaling van het abonnementsgeld. Dit aanbod is niet geldig bij het kennismakingsabonnement.