1
Wat is er nieuwe op de website
Gratis artikelen
Stel je vraag via e-mail
Gratis nieuwsbrief

Over minder werken: Er zijn omstandigheden die minder werken kunnen verhinderen

Uw werknemer wil minder gaan werken? Dat kan in principe op grond van de Wet Aanpassing Arbeidsduur. Hiervoor is een schriftelijk verzoek nodig dat moet worden ingediend bij de werkgever. Maar daar zijn wel regels aan verbonden.

Minder werken den de Wet Aanpassing Arbeidsduur
Uw werknemers hebben een wettelijk recht om korter of langer te gaan werken. U moet een verzoek tot vermindering of uitbreiding van de arbeidsduur inwilligen, tenzij dit op grond van zwaarwegende bedrijfsbelangen niet van u kan worden verwacht.

Minder werken en het recht op aanpassing arbeidsduur
Het recht op aanpassing van de arbeidsduur geldt voor werknemers die ten minste een jaar in dienst zijn. Als u minder dan tien werknemers in dienst hebt, dan bent u als werkgever formeel uitgezonderd van de wet en moet u zelf een regeling met de werknemer treffen, maar in de praktijk zult u toch het bedrijfsbelang tegen het privébelang van de werknemer moeten afwegen. Van een recht op vermindering van de arbeidsduur kan niet ten nadele van de werknemer worden afgeweken. Van het recht op uitbreiding van de arbeidsduur kan wel worden afgeweken, bijv. bij CAO of in samenspraak met de OR.

Wat doet u als werkgever? Minder werken honoreren of weigeren aanpassing arbeidsduur
Uw werknemer moet de wens tot uitbreiding of vermindering van de arbeidsduur ten minste vier maanden voor de beoogde ingangsdatum kenbaar maken. Vervolgens moet u met de werknemer overleg voeren over het verzoek. Als u het met de werknemer eens bent, wordt de arbeidsovereenkomst aangepast. Als u niet uiterlijk een maand voor de beoogde ingangsdatum een beslissing heeft genomen, wordt de arbeidsduur aangepast overeenkomstig het verzoek van de werknemer. Een werknemer mag een verzoek tot aanpassing van de arbeidsduur één keer per twee jaar doen (of het verzoek nu is afgewezen of gehonoreerd). U hoeft een verzoek tot vermindering van het aantal uren niet te honoreren als zwaarwegende bedrijfsbelangen dat in de weg staan.
Minder werken en zwaarwegende bedrijfsbelangen
Zwaarwegen de bedrijfsbelangen kunnen een wens tot minder werken in de weg staan:
- problemen in de bedrijfsvoering bij herbezetting van de vrijkomende uren;
- ernstige roostertechnische problemen;
- problemen op het gebied van de veiligheid.

Meer werken niet altijd mogelijk
Uitbreiding van de arbeidsduur kan in ieder geval worden geweigerd:
- als zich ernstige financiële of organisatorische problemen voordoen;
- als niet voldoende werk voorhanden is.

Afwijzing Minder Werken
Een afwijzing van het verzoek moet u schriftelijk en gemotiveerd aan de werknemer meedelen. Als de werknemer het niet eens is met de afwijzing of de vormgeving van zijn verzoek, kan hij de rechter vragen om een oordeel. Ook kan hij in het geval de CAO voor de Mode- en Sportdetailhandel van toepassing is, de kwestie voorleggen aan de Sociale Commisie.

Minder werken en ontslag
U mag een werknemer nooit ontslaan omdat hij u heeft gevraagd om meer of minder te mogen werken. Reageer tijdig op een verzoek tot arbeidsduuraanpassing. Doet u dat niet dan mag de werknemer zijn arbeidsduur aanpassen, zoals door hem gevraagd.

Samenvattend Minder Werken:
Wanneer kan uw werknemer een verzoek tot aanpassing van de arbeidsduur indienen? De voorwaarden zoals die in de wet staan komen op het volgende neer:

- Uw werknemer moet minimaal een jaar in dienst zijn;
- Er moeten minimaal tien werknemers bij u in dienst zijn;
- Het verzoek moet minstens vier maanden voor het beoogde tijdstip van aanpassing arbeidsduur schriftelijk worden ingediend bij u als werkgever;

Als u een dergelijk verzoek honoreert dan geeft u aan het tijdstip van ingang, de omvang van de aanpassing per week en de gewenste spreiding van de uren over de week. Uw werknemer kan slechts één keer in de twee jaar na afwijzing of toekenning opnieuw een verzoek indienen. U bent als werkgever verplicht om met uw  werknemer te overleggen. De beslissing op het verzoek deelt u uw werknemer schriftelijk mee.
 

HRM-Tools voor Leidinggevenden
Heeft u behoefte aan handige tools voor Leidinggevenden? Bijvoorbeeld een tool om zelf arbeidscontracten te kunnen maken. Of voorbeeldmodellen en -teksten die leidinggevenden regelmatig nodig hebben? Inclusief gratis gebruik van onze Digitale Vragenservice voor al uw arbeidsrechtelijke vragen? 

Meld u zich dan aan als gebruiker van de portal HRM-Tools voor Leidinggevenden

Klik hier voor meer informatie en aanmelden.
 

Juridisch adviseur Arbeidsrecht nodig?

Bent u als leidinggevende bezig met de voorbereiding van een besluit.

Zodat u een advies nodig heeft van een gespecialiseerd Juridisch Adviseur Arbeidsrecht?

Bijvoorbeeld op het gebied van:

- Het aannemen of ontslaan van personeel;
- Een voorgenomen reorganisatie;
- Of personeelsbeleid.

Neem dan contact op met Groenendaal, Juridisch Adviesbureau voor Arbeidsrecht te Hilversum.

Dit bureau geeft u praktisch advies gericht op concreet resultaat, tegen betaalbare tarieven.


Het eerste gesprek is altijd gratis. 

U kunt bellen met (T) 035 6 42 10 52 / (GSM) 06 55 33 15 13
 
Meer informatie: www.groenendaal.nu

Abonneer je op onze gratis nieuwsbrief

Vergelijkbare artikelen
moet u als werkgever nu die boete van uw werknemer betalen?
overwerk in de praktijk: kunt u overwerk voor uw werknemers verplicht stellen?
leaseauto inleveren bij ziekte werknemer?
over minder werken: er zijn omstandigheden die minder werken kunnen verhinderen
wanneer is sprake van reistijd en wanneer van arbeidstijd?
toeslag overwerk: wanneer wel en wanneer niet?
reiskosten vergoeding is voor u als werkgever geen verplichting
overwerktoeslag: wanneer wel en wanneer geen overwerktoeslag?
over reiskostenvergoeding: bepalen van hoogte reiskostenvergoeding blijft maatwerk
wanneer is reistijd ook werktijd?


Leidinggevenden hebben meestal ook te maken met begrotingen, jaarcijfers, enzovoort. U ontvangt daarom als nieuwe gebruiker de software “Prognoses en Jaarcijfers” helemaal gratis! (winkelwaarde € 79,-).