1
Wat is er nieuwe op de website
Gratis artikelen
Stel je vraag via e-mail
Gratis nieuwsbrief

De balans van uw bedrijf: wat moet u weten over uw Balans?

Samen met een door uw accountant opgestelde toelichting vormen de winst- en verliesrekening en de balans gezamenlijk de jaarrekening van uw onderneming. De balans is een momentopname van uw bezittingen en schulden:  Waarin heeft uw bedrijf geld geïnvesteerd? Dit zijn de bezittingen. 
Waarmee zijn de investeringen gefinancierd. Voorzover dit is gebeurd met vreemd vermogen is sprake van schulden.


Wat doet u met uw balans?
Een balans hebt u niet alleen maar nodig omdat de fiscus dat van u eist. U hebt ook een balans nodig om bijvoorbeeld te kunnen bepalen:
• Wat het eigen vermogen is van uw bedrijf;
• Wat uw bedrijf waard is;
• Hoeveel geld u van de bank kunt lenen op basis van de cijfers op uw balans;

Bedenk dat uw balans altijd een momentopname is. Dit in tegenstelling tot uw winst- en verliesrekening die een overzicht geeft van kosten en opbrengsten over een bepaalde periode.

Wat haalt u uit de balans?
U kunt de gegevens op uw balans gebruiken als nuttige 'stuurinformatie'. Bovendien kunt u aan de hand van uw financiële cijfers proberen uw bedrijf weer op orde te krijgen als blijkt dat het met uw bedrijf zonder maatregelen de verkeerde kant op dreigt te gaan.


Uw balans bekijken
Loop samen met uw accountant eens door uw meest recente balans en ga de volgende aandachtspunten na.
• Kan mijn bedrijf op korte termijn aan de lopende betalingsverplichtingen voldoen? Dit is de vraag naar de liquiditeit van uw bedrijf.
• Kan mijn bedrijf op lange termijn voldoen aan de verplichtingen tegenover vermogensverschaffers (zoals de bank)? Dit is de vraag naar de solvabiliteit van uw bedrijf.

De financiële positie van uw bedrijf beoordeelt u aan de hand van verschillende kengetallen of ratio’s.

Liquiditeit
De volgende kengetallen zijn voor het bepalen van de liquiditeit van uw bedrijf van belang:

Current ratio
De current ratio geeft antwoord op de vraag: Krijgt mijn bedrijf op korte of middellange termijn te maken met liquiditeitsproblemen?
Deze current ratio geeft weer in hoeverre u beschikt over liquide middelen om op korte termijn uw schuldeisers te kunnen betalen.

Quick ratio
De quick ratio geeft antwoord op de vraag: Is uw bedrijf op dit moment in staat om de vorderingen van uw crediteuren te betalen?

De quick ratio geeft aan in hoeverre u beschikt over direct beschikbare liquide middelen om uw schuldeisers onmiddellijk te kunnen betalen. Bij de quick ratio zijn de in uw bedrijf aanwezige voorraden weggelaten. Uw post ‘openstaande debiteuren’ mag u wel meerekenen bij de berekening van de quick ratio. Uw vorderingen zijn immers in geval van nood onder bepaalde voorwaarden te verpanden aan een bank of factormaatschappij.

Werkkapitaal
Het werkkapitaal geeft antwoord op de vraag: Hoeveel financiële speelruimte hebt u om investeringen te doen zonder extra vermogen aan te hoeven trekken? Het werkkapitaal is de hoeveelheid geld die uw bedrijf nodig heeft om de bedrijfsactiviteiten goed te kunnen uitoefenen.

Werkkapitaalratio
U kunt aan de hand van het uitrekenen van uw werkkapitaal niet direct bepalen of dit bedrag hoog genoeg is. Om dit enigszins te kunnen bepalen, relateert men het werkkapitaal vaak aan de jaaromzet of aan het balanstotaal.

Solvabiliteit
De solvabiliteit geeft antwoord op de vraag: In hoeverre staat er tegenover uw schulden een dekking in uw bezittingen? Hoe hoger uw solvabiliteit des te minder afhankelijk u bent van externe vermogensverschaffers zoals een bank. De bank zal bij het verstrekken van krediet met name kijken naar de aanwezigheid van eigen vermogen om eventueel tegenvallende resultaten te kunnen opvangen.

Rendement over het totale vermogen
Het rendement over uw totale vermogen geeft antwoord op de vraag: Hoeveel winst maakt mijn bedrijf in relatie tot de hoeveelheid geld dat in mijn bedrijf is gestoken? Het rendement van het totale vermogen is een goede graadmeter voor de vraag hoe financieel gezond uw bedrijf is.

Rendement over het eigen vermogen
Het rendement over het eigen vermogen is een variant op het rendement van het totale vermogen. Het drukt uit hoeveel u als ondernemer met uw bedrijf verdient in relatie tot het door u geïnvesteerde vermogen. Uiteraard streeft u ernaar om het rendement op uw eigen vermogen zo hoog mogelijk te laten uitkomen.

In het algemeen wordt ervan uitgegaan dat het rendement over het totale vermogen hoger moet zijn dan de marktrente en het rendement van het eigen vermogen een paar procent moet liggen boven de marktrente als vergoeding voor de ondernemersinspanning.

Portal Financieel Sterk Ondernemen
De portal Financieel Sterk Ondernemen (FSO) is speciaal ontwikkeld voor ondernemers uit het MKB die zelf hun winst- en verliesrekening willen kunnen analyseren. Zodat de financiële situatie van hun bedrijf zelf goed kennen en direct kunnen bijsturen als het minder goed dreigt te gaan en risico's en bedreigingen zich aandienen. 

Naast vele rekenmodellen krijgt u de beschikking over nuttige informatie . Bijvoorbeeld over hoe u het best kunt omgaan met uw accountant en uw bank. 
 

Nieuw: Portal FinancieelKlaar!

Handige financiële tools
voor ondernemers en adviseurs.

Met Checklists, Stappenplannen, Rekenmodellen en Voorbeeldmodellen. 


Op het gebied van onder meer begroten, balans en jaarrekening, investeren, financiering, kostenberekening, lenen en schenken en subsidies.  

Wekelijks komen er nieuwe financiële tools bij.

Ga direct kijken, meld u aan als gebruiker en ga direct aan de slag!


www.financieelklaar.nl

Als welkomstgeschenk ontvangt u de software Prognoses en Jaarcijfers (Ontwikkeld i.s.m. BDO Accountants, winkelwaarde € 79,0 excl. BTW).

 

Abonneer je op onze gratis nieuwsbrief

Dit artikel behoort tot onze portal Financieel Sterk Ondernemen. Deze portal wordt wekelijks aangevuld met nieuwe rekentools en adviezen.

Tip
Wilt u zich niet aanmelden als gebruiker, kijk dan eens in onze webshop bij de CD-ROMS en losse software.

CD-ROMS
CD-ROM Grip op Financiele Zaken

SOFTWARE
Software Prognoses en Jaarcijfers
Software MKB Kosten Monitor
Software MKB Omzet Monitor

Vergelijkbare artikelen
elektronisch deponeren van uw jaarrekening
grensbedragen midden- en kleinbedrijf
zů maakt u een kostenverdeelstaat
wat doet u met uw financiŽle cijfers?
analyse van uw jaarcijfers: waar kijkt u naar?
vergelijk de hoogte en samenstelling van uw omzet met uw branchegenoten!
over financiŽle kengetallen: wat doet u met uw financiŽle cijfers uit uw jaarverslag?
over cash flow: let op de cash flow in uw bedrijf
uw winst- en verliesrekening: hoe beoordeelt u uw jaarcijfers?
de balans van uw bedrijf: wat moet u weten over uw balans?

Als nieuwe gebruiker van Financieel Sterk Ondernemen ontvangt u de software Prognoses & Jaarcijfers (ontwikkeld i.s.m. Deloitte) helemaal gratis! (winkelwaarde Ä 79,-)

(*) U ontvangt het welkomstgeschenk na betaling van het abonnementsgeld. Dit aanbod is niet geldig bij het kennismakingsabonnement.