1
Wat is er nieuwe op de website
Gratis artikelen
Stel je vraag via e-mail
Gratis nieuwsbrief

Franchise: de praktijk van Franchise

Wanneer zowel de franchisegever als u geïnteresseerd zijn, zullen er verschillende gesprekken plaatsvinden. Geleidelijk zult u beiden meer informatie uitwisselen over onder meer de volgende zaken:

• de franchiseformule;
• de dagelijkse praktijk;
• de visie voor de toekomst;
• de (on)mogelijkheden;
• de rechten en de verplichtingen.

U zult de gesprekken voeren met verantwoordelijke personen binnen de franchiseorganisatie en/of een gespecialiseerd bureau die een eerste selectie maakt. Doorgaans maakt de franchisegever in deze ‘selectiefase’ gebruik van een geheimhoudingsverklaring, die u moet ondertekenen. Deze verklaring voorkomt dat geïnteresseerden oneigenlijk gebruikmaken van de verstrekte vertrouwelijke informatie.

Voorovereenkomst
Voordat u de definitieve overeenkomst met de franchisegever tekent, tekent u eerst een voorovereenkomst. De voorovereenkomst is bindend voor beide partijen. Bindend wil zeggen dat u en de franchisegever elkaar kunt wijzen op en houden aan de gemaakte afspraken. In de voorovereenkomst is vastgelegd dat u van plan bent binnen een bepaald exclusief gebied de franchiseformule te gaan exploiteren. U verkrijgt de exclusieve rechten om tegen vergoeding gebruik te mogen maken van de formule. In ruil daarvoor mag de franchisegever deze exclusieve rechten niet aanbieden aan een andere kandidaat-franchisenemer. Niet elke franchiseorganisatie hanteert overigens de voorovereenkomst.

Overeenkomst
Wanneer de franchisegever en u het met elkaar eens zijn over de feitelijke toetreding, kunt u de (voor)overeenkomst tekenen. Hiermee gaan beide betrokkenen daadwerkelijk een ‘commitment’ aan. De vrijblijvendheid van de gesprekken is na het tekenen van een overeenkomst voorbij. U kunt alleen nog maar onder bijzondere voorwaarden van elkaar af.

De ‘precontractuele fase’ wordt afgerond met de realisatie van de vestiging en de toetreding tot het franchiseverband. De ondertekening van de franchiseovereenkomst en de overhandiging van het franchisehandboek bezegelen dit formeel.


Communicatie
Samenwerken in franchiseverband is geen eenrichtingsverkeer. De franchisegever is verantwoordelijk voor het beleid binnen de franchiseformule. Hij of zij zal willen weten wat er leeft bij u en de andere franchisenemers. Juist de voeding vanuit de basis, de juiste informatie vanuit de franchisenemers, zal de franchiseorganisatie in staat stellen de formule concurrerend te houden. Elke franchisenemer wil zijn mening kenbaar maken, zijn belangen behartigen en suggesties doen.
Daarom is een efficiënte communicatie van levensbelang voor een goede samenwerking tussen de franchisegever en u als franchisenemer.


Franchiseraad
In een jonge, kleine franchiseorganisatie kan de communicatie nog informeel zijn, omdat de afstand tot de organisatie nog klein is. Men geeft dit ook wel weer met de uitdrukking: ‘de communicatielijnen zijn kort’. Als de organisatie groeit, zullen de communicatielijnen langer worden en zal veelal een franchiseraad worden ingesteld. Dit is een overlegorgaan van franchisegever èn franchisenemers, dat periodiek de voor beide partijen belangrijke zaken bespreekt.


Vereniging
In grotere organisaties bestaat soms een vereniging van franchisenemers. Van deze vereniging zijn alleen maar franchisenemers lid. Een afvaardiging van de vereniging (dikwijls het bestuur) voert in de franchiseraad het overleg met de franchisegever. De franchiseraad heeft bij de meeste franchiseorganisaties slechts een adviserende taak. Maar dat betekent niet dat de franchiseraad een vrijblijvend gebeuren is. De franchisegever moet de adviezen van de franchiseraad serieus nemen.


Commissies
Tevens kan een franchiseorganisatie voor bepaalde doelen commissies instellen. Daarbij kunt u denken aan de commissie Reclame & Promotie, de Assortimentscommissie en de commissie Organisatie & Administratie.


Spelregels
Zoals elke grote organisatie, heeft ook een franchiseorganisatie bepaalde spelregels. De spelregels zijn erop gericht om de naam en uitstraling van de totale keten op het gewenste niveau te houden. Een slecht geleid bedrijf dat onderdeel uitmaakt van een franchiseketen kan negatieve gevolgen hebben voor de franchiseformule en voor de andere franchisenemers. Daarom zal een franchisegever de kwaliteit van zijn keten goed bewaken. Hij doet dit onder meer door invloed uit te oefenen op de keuze van het vestigingspunt, de reclame, het assortiment en de kwaliteit van de dienstverlening. Om dit allemaal in stand te houden moet er dus regelmatig contact zijn tussen de franchisegever en u als franchisenemer.


Dagelijks contact
Het contact tussen de franchisegever en u verloopt in veel organisaties via de franchisemanager. Zo’n franchisemanager heeft vaak een uitgebreid takenpakket. Bijvoorbeeld:

• het verwerven van locaties;
• het doen van vestigingsplaatsonderzoek;
• het begeleiden van nieuwe franchisenemers bij de aanvraag voor een financiering bij een bank;
• het bezoeken van franchisenemers (enkele keren per jaar);
• het overleggen met franchisenemers (enkele keren per jaar);
• de organisatie van de franchiseraad en de vergadering van de franchisenemers;
• het oplossen van ad-hocproblemen en structurele problemen van franchisenemers.


Rayonleider
Behalve een franchisemanager kunt u, afhankelijk van het soort en de grootte van de franchiseketen, ook te maken krijgen met een rayonleider. Een rayonleider zal u regelmatig bezoeken (eens in de twee tot drie weken). De rayonleider geeft instructies, stimuleert u, kijkt naar de presentatie in uw winkel en is verantwoordelijk voor de controle van de formule. Afwijkingen van de gewenste formule worden besproken met de franchisemanager die in bepaalde gevallen vervolgens in actie zal komen. Bijvoorbeeld wanneer een deel van het door u ingekochte assortiment strijdig is met de formule of wanneer uw kleurstelling afwijkt van de kleur uit de formule. 


Bedenk dat u in veel gevallen niet vrij bent om uw winkel te kiezen en in te richten zoals u dat graag zou willen. Hebt u bijvoorbeeld een huurpand op het oog met een zeer gunstige huur, dan is het mogelijk dat de franchisemanager hiertegen bezwaar maakt. Bijvoorbeeld omdat de franchiseformule niet tot zijn recht komt op de betreffende locatie. In zo’n situatie zult u zich moeten schikken naar de aanwijzingen die binnen de franchiseformule worden gegeven. 


Als u aspirant-franchisenemer bent, doet u er goed aan om na te gaan of u het kunt opbrengen om een deel van de normale ondernemersbevoegdheden (zoals bijvoorbeeld inkoop of inrichting) te delegeren. Bent u wel een teamworker die in staat is samen met uw franchisecollega’s de door de overkoepelende organisatie uitgestippelde koers nauwlettend te volgen? Als u daarentegen een eenling bent, is het belangrijk om uw plan tot deelname nog eens goed te overwegen.


Tijdens de bezoeken van de franchisemanager, die voor u een soort functioneringsgesprek (en ook beoordelingsgesprek) zijn, komen de volgende aandachtspunten aan de orde:

• de invulling van de formule;
• levering van handelsgoederen en/of diensten door de franchisegever of door andere leveranciers;
• logistiek;
• uw financiële situatie;
• de omzetontwikkeling;
• uw collectie;
• de coördinatie van bepaalde door u in te huren diensten, zoals een etalagedienst;
• de promotie en het personeel;
• het beantwoorden van vragen. 

Na zo’n bezoek maakt de franchisemanager een soort puntenlijst. Uit deze puntenlijst kunt u afleiden wat u kunt verbeteren en op welke manier.


Wilt u Meer Omzet Maken met Praktische Verkooptools?

Meld u zich dan vandaag nog aan als gebruiker van de Portal Orders en Opdrachten Binnenhalen

Deze portal bevat vele handige Verkooptools die uw omzet merkbaar zullen vergroten! 

Zoals Software voor het schrijven van een scorende offerte, een sterk Belscript of een wervende verkoopbrief. 

Maar ook Tools voor verkoop via Internet en Social Media en Tools voor verkoop via een Franchise formule. 

En natuurijk tools voor het maken van allerlei marketingplannen en verkoopplannen. 

Met maandelijks een aanvulling van Nieuwe Verkooptools!


Aanmelden 

Meld u aan voor een jaargebruik en ontvang geheel gratis als welkomstgeschenk de Software Offertes Schrijveninclusief een Handige Rekentool en een Boekje met tips over het schrijven van scorende Offertes (Winkelwaarde  EURO 69,- excl. BTW) 

Klik hier voo
r meer informatie

Klik hier om u direct aan te melden 

 

Abonneer je op onze gratis nieuwsbrief

Dit artikel  behoort tot onze portal  Orders & Opdrachten Binnenhalen Deze portal wordt wekelijks aangevuld met nieuwe rekentools en adviezen. 

Tip
Wilt u zich niet aanmelden als gebruiker, kijk dan eens in onze webshop bij de CD-ROMS en losse software.   

CD-ROM Acquisitie

CD-ROM Offertes Schrijven
CD-ROM Offertemanager

Software Offerteberekeningen Maken (versie Zakelijke Dienstverlening, Productie en Ambacht)
Software Offerteberekeningen Maken (versie Detailhandel en Groothandel)
Software Offertes Schrijven

Software Verkoopbrief Schrijven

Software Belscript Schrijven

Vergelijkbare artikelen
franchising: wat u moet weten over franchising
franchising: strategische aspecten van franchise
franchise vergoeding of franchise fee
franchise: afspraken maken met de franchisegever
franchise: de praktijk van franchiseNieuwe abonnees ontvangen geheel gratis de CD-ROM Grip op Offertes Schrijven, inclusief een handzaam boekje over het schrijven van scorende Offertes. (winkelwaarde € 69,-). Deze CD-ROM is speciaal ontwikkeld voor verkoopmedewerkers die offertes schrijven.

(*) U ontvangt het welkomstgeschenk na betaling van het abonnementsgeld. Dit aanbod is niet geldig bij het kennismakingsabonnement.