1
Wat is er nieuwe op de website
Gratis artikelen
Stel je vraag via e-mail
Gratis nieuwsbrief

Winkeldiefstal in uw bedrijf?

Winkeldiefstal komt heel vaak voor. En als u zelf een winkel hebt bent u er wellicht ook een of meerdere keren het slachtoffer van geworden. Winkeldiefstal is niet alleen een beproeving voor uw gemoedsrust, maar kost u ook omzet. Winkeldiefstal is dus slecht voor uw verkoop. Daarom is het belangrijk dat u er iets aan doet. Hoe kunt u winkeldiefstal voorkomen? En hoe gaat u met een win-keldief om? Hierna vindt u antwoorden op deze twee vragen.

Voorkomen
De manier waarop u winkeldiefstal voorkomt en hoe u vervolgens optreedt als er in uw winkel daadwerkelijk iets wordt gestolen, heeft belangrijke communicatieve aspecten. Want als u uw winkel verandert in een zwaar bewaakte vesting en iedere klant fouilleert bij het verlaten van uw winkelpand, zult u criminele derving tot het minimum kunnen beperken. Maar het is alleen nog de vraag hoe-veel van uw klanten nog bij u zullen blijven kopen. Er is dus altijd een spanningsveld tussen winkeldiefstalpreventie en uw klantrela-tie.

Begrip van uw klant
Uw klanten zullen in het algemeen weinig sympathie hebben voor winkeldieven. Zij zullen het zeker begrijpen als u in uw winkel veel doet om winkeldiefstal te voorkomen. Maar bedenk wel dat uw klant het niet prettig zal vinden als u hem of haar aanziet voor een winkeldief.

Preventie
Natuurlijk wilt u er alles aan doen om winkeldiefstal zoveel moge-lijk te voorkomen. Volg daarom de volgende adviezen op.

Advies 1
Zorg voor duidelijke huisregels voor klanten

Het gaat erom dat zowel uw personeel als uw klanten precies we-ten wat in uw winkel wel en niet is toegestaan. Stel gedragsregels op voor uw personeel, en huisregels voor uw klanten. Hang deze huisregels duidelijk op, zodat u ernaar kunt verwijzen.
Voorbeeld
Bijvoorbeeld de volgende huisregels:

• niet meer dan 3 scholieren tegelijk naar binnen;

• het gebruik van winkelwagens is verplicht;

• het is niet toegestaan verpakkingen van producten te openen;

• een klant mag geen tassen meenemen in de winkel.


Advies 2
Houd contact met de klant vanaf het moment van binnenkomst

Preventie begint zodra de klant de winkel binnenkomt. Laat de klant weten dat u hem of haar hebt gezien en uw aandacht krijgt. Denk daarbij aan de volgende punten:

• groet de klant bij binnenkomst of maak oogcontact;

• ga af en toe naar de klant toe en stel een vraag: 'waarmee kan ik u helpen?' of 'wat zoekt u precies?';

• blijf niet aandringen wanneer de klant zelf wil zoeken. Houd wel af en toe oogcontact, zodat hij of zij weet dat u oplet en bereid bent te assisteren.


Advies 3
Neem maatregelen om winkeldiefstal te voorkomen

U kunt de nodige maatregelen nemen om winkeldiefstal te voor-komen. Vaak zijn het maatregelen die niet eens veel geld kosten. Een goede dagelijkse discipline is meestal voldoende. Maar som-mige maatregelen vragen een investering van u. Deze investering verdient zich meestal snel weer terug! U kunt denken aan de vol-gende maatregelen:

• leeg de kassa regelmatig. Vooral briefjes van vijftig en honderd kunt u beter apart opbergen. Briefjes van duizend kunt u beter niet aannemen vanwege het risico op vervalsing;

• zorg ervoor dat er in uw winkel altijd minimaal twee personen aanwezig of direct oproepbaar zijn. Zeker rond sluitingstijd is het belangrijk dat één persoon de kassa kan opmaken en de winkel kan afsluiten en dat de ander zich met de verkoop kan bezighouden;

• regel de afvoer van het geld (de opbrengst van de dag) op een veilige manier;

• instrueer uw personeel in de omgang met winkeldieven;

• zorg voor een preventief camerasysteem en plaats ronde spie-gels in de dode hoeken van uw winkel. Plaats de recorder van het camerasysteem in een veilige en afgesloten ruimte;

• plaats uw kassa bij de uitgang of op een plek met een goed zicht op de uitgang. De 'opzichterfunctie' van uw personeel achter de kassa is dan veel minder nodig in vergelijking met een kassa zonder zicht op de uitgang;

• veranker relatief dure artikelen zoals computers, AV-apparatuur (audio-/videoapparatuur) enzovoort;

• breng labels aan op artikelen;

• maak de artikelen incompleet. Bijvoorbeeld van een paar schoenen de ene schoen in de winkel en de andere in het ma-gazijn, lege cd-doosjes enzovoort.


Handelen bij winkeldiefstal
Ondanks uw preventieve maatregelen kan het natuurlijk toch nog misgaan. In dat geval is het belangrijk dat u goed reageert en de situatie in de hand houdt.  Als u ziet dat een bepaalde klant iets in zijn zak steek, los dit dan op een subtiele manier op. Het is heel belangrijk dat u in zo'n situ-atie de klant niet in verlegenheid brengt.

Voorbeeld
U kunt bijvoorbeeld op de volgende manieren reageren:

'Zal ik dat vast voor u inpakken?'
'U kunt dat misschien beter in een mandje meenemen'

'De kassa is aan die kant van de winkel' 


Bedenk goed dat er nog geen sprake is van diefstal als de klant iets in zijn zak stopt. Pas als de klant uw winkel met voorbedachte rade zonder te betalen verlaat, is sprake van diefstal.

Pas als een klant dus met een gestolen artikel richting uitgang loopt (en duidelijk aanstalten maakt om uw winkel te verlaten) mag u in actie komen. Let dan op het volgende.

Aandachtspunt 1
Verdediging

Als de klant zich tegen u richt en geweld tegen u gebruikt, mag u zich verdedigen en kunt u een beroep doen op noodweer. Ont-staan er echter problemen, dan zal een rechter een beslissing moe-ten nemen over uw handelen (was uw handelen gerechtvaardigd?) en stond uw reactie in verhouding tot het gedrag van de winkeldief tegenover uw persoon.


Aandachtspunt 2
Aanhouding

U mag als burger iemand pas aanhouden als u deze op heterdaad betrapt bij het plegen van een strafbaar feit. Van 'heterdaad' is vol-gens de wet pas sprake, wanneer het strafbare feit wordt begaan of onmiddellijk nadat het begaan is.

In artikel 53 van het Wetboek van Strafvordering staat het volgende over de aanhouding door een burger:

1. In geval van ontdekking op heterdaad is ieder bevoegd den verdachte aan te houden.
2. Geschiedt de aanhouding door een niet-opsporingsambtenaar, dan levert deze de aangehoudene onverwijld aan een opspo-ringsambtenaar over, onder afgifte aan deze van mogelijk in beslag genomen voorwerpen.

Alleen voor speciale beambten met een zogenoemde opsporings-bevoegdheid (zoals politieagenten) gelden dus andere regels.

U mag een verdachte die wegrent voordat u hem of haar heeft kunnen aanhouden achtervolgen. Stop op het moment dat u de woning van de verdachte gaat betreden. Want dat mag u namelijk niet zonder toestemming van de verdachte.


Aandachtspunt 3
Inbeslagname

Bij een aanhouding op heterdaad mag u het voorwerp dat de win-keldief heeft gestolen in beslag nemen. Dit voorwerp is nodig voor het opsporingsonderzoek. Meegevoerde voorwerpen zijn voorwer-pen die de winkeldief geheel of gedeeltelijk zichtbaar bij zich draagt. Bijvoorbeeld door een gestolen goed in de hand te hebben, zichtbaar onder de kleding te verstoppen of in een tas bij zich te hebben. U mag dan de winkeldief verzoeken het voorwerp aan u af te geven als u hebt gezien dat hij of zij het voorwerp zonder te be-talen meeneemt. Weigert de winkeldief, wacht dan tot de politie is gearriveerd en probeer onnodige commotie in uw winkel te voor-komen.

Bedenk wel dat een inbeslagname tijdelijk is. Hoewel u wel recht-hebbende bent, komt een gestolen voorwerp pas weer in uw bezit als een verdachte hiervan vrijwillig afstand doet. Doet een winkel-dief dit niet, dan neemt de opsporingsambtenaar het gestolen goed in beslag en moet de officier van justitie hierover een beslissing nemen. 

Als burger mag u niet zelf bij een verdachte een onderzoek instel-len naar de mogelijke aanwezigheid van gestolen goederen. U mag de kleding van de verdachte dus niet zelf onderzoeken (bijvoor-beeld zakken legen of jas openmaken) om erachter te komen of deze persoon misschien iets uit uw winkel heeft gestolen.

Aandachtspunt 4
Vasthouden van de verdachte tot aan de overdracht aan de politie

Na de aanhouding draagt u de verdachte zo snel mogelijk over aan de politie. In de praktijk houdt dit in dat u de politie belt. Na enige tijd zal die de verdachte komen halen.

Tot de komst van de politie zult u de verdachte dus moeten vast-houden. Bij verzet mag u alles doen wat in redelijkheid nodig is om de verdachte vast te kunnen houden. Bijvoorbeeld de verdach-te goed vasthouden of zodanig voor hem of haar gaan staan dat het onmogelijk is om weg te komen. Het opsluiten van verdachte in afwachting van de komst van de politie is toegestaan, mits de ruim-te veilig is. Dat wil zeggen, als de verdachte zichzelf niet kan ver-wonden in de betreffende ruimte. 

Wees terughoudend met het gebruik van een bepaalde vorm van geweld. U loopt dan namelijk het risico dat de verdachte een aan-klacht tegen u indient wegens mishandeling. Bovendien loopt u als ondernemer ook zelf extra risico omdat geweld van uw kant ge-welddadig gedrag van de winkeldief kan uitlokken.

Anticiperen
Behalve preventie en adequaat handelen is het belangrijk dat u an-ticipeert op mogelijke winkeldiefstel. Want het is bij winkeldiefstal vooral belangrijk dat u de gevolgen voor uw winkel kunt opvan-gen. Let daarom op de volgende aandachtspunten en bedenk wat u kunt doen om bedrijfsschade zoveel mogelijk te beperken:

• Hoe en hoe snel kunt u constateren en aantonen wat er precies gestolen is?

• Maakt u jaarlijks een inventarisatie van gestolen goederen?

• Hoe snel kunt u een eventueel gestolen voorraad aanvullen?

• Heeft u een risicoanalyse gemaakt van mogelijke winkeldief-stal?

• Waar zitten in uw zaak de zwakke beveiligingsplekken?

• Op welke tijden van de dag bent u extra kwetsbaar voor win-keldiefstal?

• Bent u bereikbaar voor de achterblijvers als u met vakantie gaat?

• Zijn er waarschuwadressen beschikbaar voor uw winkel en zijn de mensen van dit adres voldoende geïnstrueerd?Wilt u Meer Omzet Maken met Praktische Verkooptools?

Meld u zich dan vandaag nog aan als gebruiker van de Portal Orders en Opdrachten Binnenhalen

Deze portal bevat vele handige Verkooptools die uw omzet merkbaar zullen vergroten! 

Zoals Software voor het schrijven van een scorende offerte, een sterk Belscript of een wervende verkoopbrief. 

Maar ook Tools voor verkoop via Internet en Social Media en Tools voor verkoop via een Franchise formule. 

En natuurijk tools voor het maken van allerlei marketingplannen en verkoopplannen. 

Met maandelijks een aanvulling van Nieuwe Verkooptools!


Aanmelden 

Meld u aan voor een jaargebruik en ontvang geheel gratis als welkomstgeschenk de Software Offertes Schrijveninclusief een Handige Rekentool en een Boekje met tips over het schrijven van scorende Offertes (Winkelwaarde  EURO 69,- excl. BTW) 

Klik hier voo
r meer informatie

Klik hier om u direct aan te melden 


 

Abonneer je op onze gratis nieuwsbrief

Dit artikel  behoort tot onze portal  Orders & Opdrachten Binnenhalen Deze portal wordt wekelijks aangevuld met nieuwe rekentools en adviezen. 

Tip
Wilt u zich niet aanmelden als gebruiker, kijk dan eens in onze webshop bij de CD-ROMS en losse software.   

CD-ROM Acquisitie

CD-ROM Offertes Schrijven
CD-ROM Offertemanager

Software Offerteberekeningen Maken (versie Zakelijke Dienstverlening, Productie en Ambacht)
Software Offerteberekeningen Maken (versie Detailhandel en Groothandel)
Software Offertes Schrijven

Software Verkoopbrief Schrijven

Software Belscript Schrijven

Vergelijkbare artikelen
bedrukking van enveloppen
alles over enveloppen
autobelettering: adviezen voor een goed autobelettering
papiersoorten en enveloppen
hofleveranciers: wat zijn hofleveranciers?
streepjescode of barcode
winkeldiefstal in uw bedrijf?
bartering als methode om meer omzet te genererenNieuwe abonnees ontvangen geheel gratis de CD-ROM Grip op Offertes Schrijven, inclusief een handzaam boekje over het schrijven van scorende Offertes. (winkelwaarde € 69,-). Deze CD-ROM is speciaal ontwikkeld voor verkoopmedewerkers die offertes schrijven.

(*) U ontvangt het welkomstgeschenk na betaling van het abonnementsgeld. Dit aanbod is niet geldig bij het kennismakingsabonnement.