1
Wat is er nieuwe op de website
Gratis artikelen
Stel je vraag via e-mail
Gratis nieuwsbrief

Bartering als methode om meer Omzet te genereren

Bij aanschaf van bepaalde producten of diensten kunt u veel geld besparen door producten en/of diensten met gesloten portemonnee te ruilen met uw leveranciers. Dit is vooral handig als u uw onverkochte voorraden of overtollige capaciteit kwijt wilt. Voorwaarde is natuurlijk wel dat de andere partij waarmee u zaken doet ook een en ander kwijt wil. Dit principe heet bartering. Als u zich ook nog eens aansluit bij een barteringorganisatie, kunt u diverse risico’s (zoals ruilen zonder dat de andere partij zijn afspraken nakomt) uitsluiten. Deze organisatie neemt uw debiteurenrisico over en regelt de transacties tussen u en uw ruilpartners volgens een bepaald rekening-courantsysteem.

‘Bartering’ betekent letterlijk vertaald ruilhandel. Ruilhandel zelf bestaat al heel lang. Bartering is een eigentijdse variant van ruilhandel. U ‘bartert’ als u met gesloten beurs goederen en diensten ruilt met andere bedrijven. Tegenwoordig is bartering meer dan alleen ruilhandel. U kunt bartering zien als een nieuwe vorm van marketing.

Organisatie
Het bedrijf Bartering BV is de organisatie die in Nederland de bartering regelt. Deze organisatie heeft de rol van zowel bank (beheer van barteringrekening en uitgifte barteringcheques) als makelaar (bij elkaar brengen van vraag en aanbod). Verder zorgt dit bedrijf voor het promoten van bartering.

Alternatief betalen U kunt bartering beschouwen als een alternatief betaalcircuit. Handelaars worden gestimuleerd om bij elkaar aan te kopen. Elk lid van het barteringsysteem heeft zijn of haar eigen ‘bankrekening’. Via deze bankrekening kunt u zelf aankopen doen bij een barteringlid en kunt u andere barteringleden bij u laten kopen. Waar u normaal uw crediteur in guldens (of met euro’s) betaalt, betaalt u nu in BarterEenheden. De waarde van een BarterEenheid is gelijk aan één euro.

Door te verkopen aan andere leden van de organisatie bouwt u een krediet op. Via dit krediet kunt u dan weer aankopen doen bij andere leden. U kunt een gedeelte van de transactie (maximaal de helft) overigens ook in guldens (of euro’s) betalen.
Bij bartering gaat het dus om directe ruil van volledig gelijkwaardige goederen, waarbij over en weer geen specifieke geldwaarde aan de goederen wordt toegekend.

Bartering BV is de enige organisatie in Nederland die de benodigde dienstverlening voor bartering tegen een bepaalde vergoeding levert. Bij bartering nemen de betrokken partijen zelf de goederen af en zij melden dit bij Bartering BV. Deze registreert de transactie en treedt als het ware als bank op (de organisatie regelt het betalen in BarterEenheden).


Voordelen Bartering heeft verschillende belangrijke voordelen:

• u boort nieuwe relaties aan;
• u benut uw voorraden en productiecapaciteit beter;
• u behaalt een hogere winstmarge;
• u vergroot uw liquiditeit.


• U boort nieuwe relaties aan

Met bartering kunt u extra omzet genereren en nieuwe relaties werven. Door de onderlinge wisselwerking creëert u nieuwe zakelijke banden met andere bedrijven die interessante aan- en verkoopmogelijkheden bieden. 


Wanneer u zich aansluit bij de Nederlandse barteringorganisatie, vergroot u uw klantenkring met vele bedrijven in vele verschillende branches.


• U benut uw voorraden en productiecapaciteit beter

Voorraden die anders veel te lang in uw magazijn blijven liggen (of die u wellicht anders zou moeten afschrijven), kunt u nu via bartering tegen de gewone marktprijs aanbieden.

Met bartering kunt u dus extra omzet halen op momenten dat u uw productiecapaciteit niet volledig benut of dat uw bezettingsgraad te laag is. Uw personeel en/of uw machines laat u immers werken in ruil voor producten en/of diensten van andere bedrijven. Deze producten en/of diensten had u anders met gewoon geld moeten kopen, terwijl uw personeel en machines minder presteerden.
• U behaalt een hogere winstmarge

De barteringomzet moet u zien als extra omzet, los van uw gewone omzet waarover u uw vaste kosten afschrijft. Voor bartering maakt u alleen variabele kosten (zoals extra materiaalgebruik of extra energiekosten). In ruil voor deze variabele kosten koopt u producten en/of diensten in waarvoor u anders het volle pond had moeten betalen. Met andere woorden: u haalt door uw barteromzet een extra grote winstmarge. En die extra omzet kost u geen extra verkoopinspanningen.


Voorbeeld
Stel dat uw winst op het product dat u verkoopt normaal 40% is van uw verkoopprijs.

Om voor een bedrag van €  100 000,- producten te kopen, moet u eerst € 250 000,- omzet maken. U hebt immers dan pas deze € 100 000,- verdiend met uw omzet.

Uw variabele kosten bedragen 20% van de verkoopprijs. Uw vaste kosten ad 20% rekenen we niet mee, omdat die al zijn afgeschreven.

Als u gebruikmaakt van bartering voor uw restcapaciteit, dan hoeft u voor slechts € 125 000,- aan barteringomzet te halen om € 100 000,- barteringwinst te maken. U maakt namelijk een winst van 80%. U krijgt uw barteringwinst uitbetaald in de vorm van een product of dienst van een ander barteringlid.

De conclusie is dat u dus veel minder inspanning hoeft te leveren om voor € 100 000,- in te kunnen kopen. En u krijgt daar ook nog extra omzet voor (van nieuwe relaties).


• U vergroot uw liquiditeit

U kunt betalen in BarterEenheden en op die manier uw geld beschikbaar houden voor uw overige aankopen en investeringen die u buiten bartering om doet. Met bartering vergroot u dus uw liquiditeit. U ruilt immers uw onverkochte voorraad of tijdelijke overcapaciteit tegen goederen of diensten die u anders gewoon met guldens had moeten betalen.


Voorbeeld
U hebt bijvoorbeeld een reclamebureau. Op sommige ogenblikken is uw capaciteit (zoals computers, personeel, enzovoort) onbenut. Alle vaste kosten (zoals loonkosten) en sommige variabele kosten (zoals inkoopkosten van bepaalde materialen) hebt u al betaald.

U ontwerpt voor een ander barteringlid een reclamebrochure. Hiervoor maakt u bepaalde kosten, zoals reiskosten naar de opdrachtgever, schrijfmateriaal, kleurenprints en ander printwerk.

Bij elkaar is dit ongeveer 20% van de prijs die u normaal voor het ontwikkelen van een brochure zou berekenen. U maakt dan ongeveer 80% winst, die u in BarterEenheden krijgt uitgekeerd. Met deze BarterEenheden kunt u een bepaald product of dienst van een ander barteringlid bestellen.


Bij bartering maakt het niet uit met welk bedrijf u producten en/of diensten ruilt. Zodra u een bepaald product of een bepaalde dienst levert, krijgt u dit ‘uitbetaald’ in BarterEenheden. Deze BarterEenheden kunt u vervolgens weer bij een ander lid (of meerdere andere leden) besteden.


Voorbeeld
Andere voorbeelden van toepassingen van bartering zijn:

• een groothandel wil brochures laten drukken voor haar producten. Dit bedrijf doet een beroep op een drukkerij die ook lid is van de barteringorganisatie. De drukkerij kan de ontvangen ruileenheden bijvoorbeeld gebruiken voor de aanschaf van kantoorartikelen of relatiegeschenken;

• een restaurant wil zijn interieur vernieuwen en komt terecht bij een bedrijf dat is gespecialiseerd in interieurinrichting. Dit bedrijf heeft een nieuw faxtoestel nodig en kan hiervoor op zijn beurt weer terecht bij een ander bedrijf dat ook lid is en dat faxtoestellen levert. 


Stappenplan
Bartering BV coördineert de transacties van de aangesloten handelaars. Als u aan bartering wilt gaan doen, neemt u de volgende stappen uit het stappenplan Bartering.


Stap 1
U wordt lid van Bartering BV

Om binnen het barteringnetwerk te kunnen barteren, moet u lid zijn van Bartering BV. U kunt lid worden van Bartering BV door een aanmeldingsformulier in te vullen. Dit aanmeldingsformulier kunt u telefonisch aanvragen of vinden op de website van Bartering BV. Vervolgens stuurt u het formulier, tezamen met een uittreksel van uw inschrijving in het handelsregister (Kamer van Koophandel), terug naar Bartering BV. Na acceptatie krijgt u een bewijs van inschrijving, de BarteringCard en de benodigde bartercheques toegestuurd. Als vast aanspreekpunt voor al uw barteringzaken krijgt u een rayonmanager toegewezen, bij wie u terecht kunt met al uw vragen en voor persoonlijk advies.

Het ledennetwerk is ingedeeld in regio’s en bevat inmiddels ongeveer 250 verschillende branches. Deze varieren van aannemers, drukkerijen en verffabrikanten tot notariskantoren, hotels en zalenverhuurders. Per regio kan een beperkt aantal bedrijven uit dezelfde branche zich aansluiten. Deze voorwaarde moet ervoor zorgen dat elk bedrijf kan deelnemen op basis van een redelijke mate van exclusiviteit.


Stap 2
U bepaalt uw aanbieding

Bij deze stap gaat u na welke producten en/of diensten u graag zou willen ruilen voor andere producten of diensten. U formuleert een aanbod en bepaalt de bijbehorende voorwaarden voor de levering.


Stap 3
Zoeken naar een afnemer

Zodra Bartering BV uw aanbieding binnenkrijgt, gaat zij actief op zoek naar een afnemer binnen de ledenkring. Deze zoektocht vindt plaats op een aantal manieren. Allereerst komt uw aanbieding op de website te staan. Op die manier kunnen andere leden nagaan of er interessante aanbiedingen zijn.

Tegelijkertijd stuurt Bartering BV een faxmailing naar vooraf geselecteerde bedrijven uit het ledenbestand. Verder belt zij bedrijven waarvan zij denkt dat deze interesse hebben. Het is ook mogelijk dat een rayonmanager tijdens een bedrijfsbezoek aan een bepaald barteringlid een bepaald aanbod van een ander lid aan de orde stelt.


Stap 4
De transactie

Vervolgens vindt er een transactie plaats tussen barteringleden onderling. De koper en de verkoper maken onderling afspraken over de prijs.


Stap 5
De betaling

Als koper moet u ten minste de helft van het factuurbedrag in BarterEenheden afrekenen. Het resterende bedrag ontvangt (of betaalt) u zonder tussenkomst van Bartering BV in euro's.

Voor een geslaagde barteringtransactie betaalt u als verkopende partij (en dus niet als kopende partij) een commissie over de extra omzet (2 procent tot maximaal 8,5 procent) aan Bartering BV. Het commissiepercentage is afhankelijk van de omvang van de transactie. Bij de financiële afwikkeling van een barteringtransactie vervult barteringorganisatie de rol van bank. Als u lid wordt van de barteringorganisatie, krijgt u een persoonlijke barteringrekening. Voor betalingen hebt u na betaling van uw lidmaatschap speciale barteringcheques ontvangen. Met deze cheques betaalt u uw barteringtransacties.


Afwikkeling transactie
De afwikkeling van de transactie gaat als volgt:

1. de koper vult de overeengekomen prijs in guldens als barteringeenheden in op de cheque en stuurt de barteringcheque naar Bartering BV, tezamen met een kopie van de factuur (de koper behoudt het reçu van de barteringcheque);

2. het barteringbedrag wordt vervolgens van zijn barteringrekening afgeschreven en gelijktijdig bijgeschreven op de barteringrekening van de verkoper;

3. de koper en de verkoper ontvangen beiden een barteringrekeningafschrift van Bartering BV met hun nieuwe saldo;

4. De BarterEenheden zijn op uw barteringrekening bijgeschreven (of afgeschreven). U kunt ze weer gebruiken voor aankopen binnen het barteringnetwerk.


De rekeningstand wordt automatisch bijgehouden en maandelijks wordt er een rekeninguittreksel opgemaakt. Wat de boekhoudkundige en fiscale aspecten betreft, voldoet alles aan de wettelijke voorschriften. In feite gaat het gewoon om een bijkomende rekening in de boekhouding.


Kosten
Wereldwijd zijn er verschillende barteringorganisaties die met verschillende systemen werken. De deelnemers aan een barteringorganisatie betalen een jaarlijks lidmaatschap (zie ook hiervoor). Sommige barteringsystemen (zoals dat van Bartering BV in Nederland) rekenen ook een beperkte bemiddelingscommissie per transactie. Tegenover die vergoeding staat dat de organisatie de volledige administratie van de verrichtingen en eventuele bijkomende dienstverlening verzorgt (bijvoorbeeld een reportage in het blad of magazine dat naar alle leden gestuurd wordt, een interestvrije kredietlijn, een persoonlijke service via een bemiddelaar).


Succesfactoren
De basisvoorwaarde voor zulke systemen is dat er voldoende handelaars aan deelnemen. Bartering is pas interessant als er in de groep voldoende bedrijven aanwezig zijn die voor een bartering-lid kansen bieden om meer producten af te zetten of zelf aankopen te verrichten. 

Kijk op de website van Bartering BV welke bedrijven op dit moment deelnemen. Bepaal vervolgens of bartering zinvol is.
www.bartering.nl

Internationaal
Ruilhandel wordt internationaal aangeduid met de term ‘barter and countertrade’. Bij ‘barter and countertrade’ gaat het om internationale handel die niet zonder meer tegen betaling in geld (contant of met krediet) kan worden gerealiseerd. Van de exporteur wordt een extra prestatie verwacht. Deze prestatie kan bestaan uit het afnemen van goederen van de importeur, in ruil voor de door hem geleverde goederen. Maar de prestatie kan ook bestaan uit de verplichting dat hij of zij bepaalde goederen van de importeur binnen een bepaalde periode afneemt.


Countertrade
Waar bartering doelt op letterlijke goederenruil, betekent countertrade handel in de omgekeerde richting. Het gaat dan om een vorm van verplichte afname. Uit de vele verschijnselen die als ‘barter and countertrade’ worden aangeduid zijn behalve bartering ook nog de volgende andere hoofdvormen te onderscheiden:


1. Compensatietransacties

Bij een compensatietransactie ruilen partijen goederen tegen andere goederen, maar met bijbetaling door een van de partijen. Moderne barteringovereenkomsten worden ook wel omschreven als compensatietransacties.


2. Tegenkoopverplichting

Een tegenkoopverplichting is de meest voorkomende verschijningsvorm van ‘barter and countertrade’. De exporteur verplicht zich om, binnen een gestelde termijn na de voltooiing van zijn exporttransacties, bepaalde goederen te betrekken uit het land van de importeur tot een zeker percentage van de waarde van zijn eigen transactie.


3. Productafname

Deze vorm wordt met name toegepast wanneer het gaat om door een exporteur geleverde investeringsobjecten. De exporteur van installaties, machines of technologie neemt genoegen met gedeeltelijke of volledige betaling in de producten, die met behulp van het geleverde zijn vervaardigd.

De verschillen tussen de productafnametransactie en de andere vormen van ‘barter and countertrade’ zijn:

• er is sprake van een vaak grote voorafgaande investering die pas na verloop van tijd vergoed wordt in de vorm van geld en/of goederen;
• de productafnametransactie brengt een langdurige betrokkenheid van de leverancier met zich mee voor het wel en wee van de afnemer.
 

Nieuw: Portal FinancieelKlaar!

Handige financiële tools
voor ondernemers en adviseurs.

Met Checklists, Stappenplannen, Rekenmodellen en Voorbeeldmodellen. 


Op het gebied van onder meer begroten, balans en jaarrekening, investeren, financiering, kostenberekening, lenen en schenken en subsidies.  

Wekelijks komen er nieuwe financiële tools bij.

Ga direct kijken, meld u aan als gebruiker en ga direct aan de slag!


www.financieelklaar.nl

Als welkomstgeschenk ontvangt u de software Prognoses en Jaarcijfers (Ontwikkeld i.s.m. BDO Accountants, winkelwaarde € 79,0 excl. BTW).

 

 

 

 

Abonneer je op onze gratis nieuwsbrief

Dit artikel  behoort tot onze portal  Orders & Opdrachten Binnenhalen Deze portal wordt wekelijks aangevuld met nieuwe rekentools en adviezen. 

Tip
Wilt u zich niet aanmelden als gebruiker, kijk dan eens in onze webshop bij de CD-ROMS en losse software.   

CD-ROM Acquisitie

CD-ROM Offertes Schrijven
CD-ROM Offertemanager

Software Offerteberekeningen Maken (versie Zakelijke Dienstverlening, Productie en Ambacht)
Software Offerteberekeningen Maken (versie Detailhandel en Groothandel)
Software Offertes Schrijven

Software Verkoopbrief Schrijven

Software Belscript Schrijven

Vergelijkbare artikelen
bedrukking van enveloppen
alles over enveloppen
autobelettering: adviezen voor een goed autobelettering
papiersoorten en enveloppen
hofleveranciers: wat zijn hofleveranciers?
streepjescode of barcode
winkeldiefstal in uw bedrijf?
bartering als methode om meer omzet te genererenNieuwe abonnees ontvangen geheel gratis de CD-ROM Grip op Offertes Schrijven, inclusief een handzaam boekje over het schrijven van scorende Offertes. (winkelwaarde € 69,-). Deze CD-ROM is speciaal ontwikkeld voor verkoopmedewerkers die offertes schrijven.

(*) U ontvangt het welkomstgeschenk na betaling van het abonnementsgeld. Dit aanbod is niet geldig bij het kennismakingsabonnement.