1
Wat is er nieuwe op de website
Gratis artikelen
Stel je vraag via e-mail
Gratis nieuwsbrief

Belasting en Bedrijfsoverdracht: Fiscale aspecten bedrijfsoverdracht

De regels voor bedrijfsopvolging zijn de afgelopen paar jaar gunstiger geworden. De wetgever vindt dat de fiscale behandeling van bedrijfsoverdrachten geen beletsel mag zijn voor gewenste bedrijfsoverdrachten. Bij fiscale aspecten van een bedrijfsoverdracht moet u vooral denken aan de Inkomstenbelasting, het Schenkings- en Successierecht, de Omzetbelasting (de BTW) en de Overdrachtsbelasting.

Winst uit de onderneming omvat alle voordelen die u als ondernemer uit de onderneming toekomen. Zodra de band tussen u en uw onderneming is verbroken is er sprake van staking van de onderneming. U bent dan inkomstenbelasting verschuldigd over de stakingswinst, bestaande uit de stille reserves, fiscale reserves en de eventuele goodwill.

Twee zaken fiscaal van belang bij bedrijfsoverdracht
Na uw overlijden zijn fiscaal gezien twee zaken van belang: de overlijdenswinst en de oudedagsreserve.
De overlijdenswinst
Voor de inkomstenbelasting moet er worden afgerekend over de zogenoemde overlijdenswinst: de overwaarde van uw onderneming op het moment van overlijden. De overlijdenswinst is te vergelijken met de stakingswinst. De stakingsaftrek kan nog geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn. Als uw erfgenamen de onderneming voortzetten, kan het zijn dat er fiscaal niet hoeft te worden afgerekend. Dit is het geval als zij de onderneming rechtstreeks (mede) voortzetten. In dat geval wordt degene die de onderneming voortzet, voor het bepalen van de winst geacht in uw plaats te zijn getreden. Dit wordt doorschuiven genoemd. Het is niet vereist dat alle erfgenamen de onderneming voortzetten, het is voldoende dat een of enkele erfgenamen dat doen.

De oudedagsreserve
Bij uw overlijden wordt uw oudedagsreserve opgeheven. Daarover moet dan fiscaal worden afgerekend. Maar als uw partner uw onderneming voortzet en de oudedagsreserve overneemt, hoeft dat niet.

Op het moment van staken kan een piek in de heffing ontstaan door de in het verleden onbelast gebleven waardestijgingen van het ondernemingsvermogen. Om liquiditeitsproblemen te voorkomen zijn fiscale faciliteiten in het leven geroepen. Bij overdracht van aanmerkelijk belangaandelen is sprake van winst uit aanmerkelijk belang waarover inkomstenbelasting verschuldigd is.
De heffing van schenkingsrecht vindt plaats bij de verkrijger en wel als deze verkrijgt tegen een prijs die lager is dan de waarde in het economisch verkeer. Dit komt niet veel voor, omdat meestal wordt overgedragen tegen een zakelijke prijs. Recht van successie wordt berekend over de waarde van wat uw erfgenamen uit uw nalatenschap verkrijgen (bezittingen minus schulden).

Fiscale aspecten van bedrijfsoverdracht: Wie erft wat?
Als u uw onderneming drijft in de vorm van een eenmanszaak, maatschap, vennootschap onder firma of commanditaire vennootschap, dan erven uw erfgenamen (een deel van) het ondernemingsvermogen. Als uw onderneming een B.V. is, dan erven uw erfgenamen de aandelen in de B.V. De waarde van het ondernemingsvermogen of de aandelen hoort tot de nalatenschap.

Recht van successie verschuldigd
Uw erfgenamen zijn over de verkrijging uit uw nalatenschap mogelijk recht van successie verschuldigd. Op grond van een regeling in de Successiewet kan (gedeeltelijke) kwijtschelding en uitstel van betaling worden verleend aan de voortzetter van de onderneming. Deze worden verleend in de vorm van zogenoemde conserverende belastingaanslagen en alleen onder bepaalde voorwaarden, die door de verkrijgers moeten worden ondertekend. Zo zal de belasting alsnog worden ingevorderd als de onderneming binnen vijf jaar niet meer door of voor rekening van de verkrijger wordt voortgezet, of wordt gestaakt. U kunt met uw notaris overleggen over de precieze invulling van deze faciliteit en de voorwaarden. Voor de BTW nemen uw erfgenamen uw plaats als ondernemer in. Dat betekent dus dat zij ook al uw BTW-rechten en -verplichtingen overnemen.

Notariele aspecten
Overdrachtsbelasting komt pas aan de orde indien tot de overgedragen onderneming een registergoed behoort. Voor de samenloop van overdrachtsbelasting en het schenkings- en successierecht geldt een anticumulatieregeling. Om te voorkomen dat de heffing van overdrachtsbelasting de bedrijfsoverdracht belemmert, bestaan er enkele vrijstellingen.

Bron:  Belastingdienst
 

Wilt u fiscaal bijblijven en optimaal profiteren van de vele fiscale regelingen? 


Meld u dan aan als gebruik van de portal Fiscaal Optimaal Ondernemen.


Deze portal Fiscaal Optimaal Ondernemen (FOO) is hét digitale naslagwerk (incl. Fiscale Tools) voor boekhouders, accountants, adviseurs en ondernemers.
 

Wilt u ook dagelijks gebruik maken van de inhoud van deze fiscale portal?
 
Rekentools, bijvoorbeeld voor BTW-correctie op zakenauto, Afschrijvingsberekeningen, Verliesverrekening, Desinvesteringsbijtellingen
 
Checklists, bijvoorbeeld voor Deelnemingsvrijstellingen, Vermogensplanning, Erf- en Schenkbelasting en Uitstel van Belasting betalen
 
Actuele info en naslagwerken, bijvoorbeeld op het gebied van Bedrijfsoverdracht, Pensioen, het inhuren van ZZP' ers en de wet DBA (modelcontracten)


Meld u dan vandaag nog aan als gebruiker!

Als gratis welkomstgeschenk ontvangt u geheel gratis de software Prognoses en Jaarcijfers (Ontwikkeld i.s.m. BDO Accountants, winkelaarde EURO 79,0 excl. BTW). 

Abonneer je op onze gratis nieuwsbrief

Vergelijkbare artikelen
bedrijfsverkoop en overdracht: in pacht of huurkoop
bedrijfsoverdacht en fiscus: fiscale aspecten van bedrijfsoverdracht
belasting en bedrijfsoverdracht: fiscale aspecten bedrijfsoverdracht

Orders en Opdrachten binnenhalenCommerciële Tools voor meer Omzet (Zowel Off line als Online)

Helpt u dagelijks met Verkooptools, Verkoopmodellen, Checklists en Stappenplannen op het gebied van Marketing & Sales. Lees meer > ...